TECHNICAL DATA

Appearance: Powder

Packing: 25kg

Color: White

Grain: 0.7mm

Storage: Store in a dry place on wooden pallets.

Storage Time: 12 months from date of manufacture

Mixing water: 7.5-8 liters / sack

Application temperatures: From 50 C to 350 C.

Application Thickness: Up to 3mm

Capacity: 1.4kg / m3

Consumption: 7-8 kg / m2

Compression resistance: 12 N / mm2

Flex resistance: 5 N / mm2

Concrete adhesion (28 days): 1.30 N / mm2

XPS Ascent (28 days): 0.15 N / mm2

EPS Adhesion (28 days): 0.10 N / mm2

Capillary water absorption: <0.4kg / m2min0.5

Thermal conductivity coefficient (λ10, dry): 0.45 W / mK

Water / steam diffusion coefficient (µ): 20

Adhesives and levelers for thermal insulation tiles, EPS, XPS and stone wool, for facade and xocolatry. It has a very good working ability and high resistance to moisture. Maximum layer thickness up to 3mm.

ërzieni me një përzierës elektrik 7-8 litra ujë me Bondex në një enë të pastër,deri sa të arrihet një masë homogjene dhe pa kokrriza. Përpara nivelimit të sipërfaqes me kollë vendosni kunjat fiksuese në varësi të pllakës së vendosur 5-6 kunja/m2. Aplikoni produktin me mallë mbi pllakën izoluese në një trashësi prej 3 mm. Ashtu në gjëndje të freskët aplikoni rrjetën përforcuese në mënyrë që të zhytet në ngjitës. Në kënde apo në vëndet e bashkimit në dyer apo dritare është e nevojshme që të aplikohet dy herë rrjeta përforcuese. Temperaturat optimale të punimit janë nga 50 C deri në 350 C. Për veshjet e mëvonshme është e rëndësishme që bazamenti të ketë arritur maturimin në tharje rreth 5-7 ditë kjo va

For adhesion and flattening of all types of thermal insulation tiles, for facade and adornment coatings. Suitable for reinforcing mineral plates for later decorative clothing.

 

PREPARATION OF THE GROUND

 

The base must be clean of dust, oils or debris which interfere with the bonding between the layers. The plinth is cleaned mechanically or manually. For fixings that are not durable, it is necessary to place fixing pads. The workability of the mixture is 2-3 hours, under normal temperature conditions (20 ° C).

 

APPLICATION

 

Mix with 7-8 liters of Bondex electric water in a clean container until a homogeneous, grain-free mass is achieved. Prior to leveling the surface with a stack, place the fixing pins depending on the plate placed 5-6 pins / m2. Apply the screed product on the insulation board to a thickness of 3 mm. Just as in a cool state, apply the reinforcing mesh so it will sink into the adhesive. It is necessary to apply reinforcing mesh twice at the corners or joints of doors or windows. The optimum working temperatures are from 50 C to 350 C. For later coatings it is important that the plinth has reached drying maturity of about 5-7 days depending on weather conditions.

ret nga kushtet atmosferike.