Për të garantuar cilësinë maksimale të produkteve tona, ne kujdesemi edhe për mënyren e aplikimit të tyre, duke ofruar trajnime dhe seminare të vazhdueshme për të gjithë klientët, ustallarët dhe përdoruesit e këtyre produkteve.

Trajnimet zhvillohen në ambientet e kompanisë Dekoll, në mënyrë që pjesëmarrësit të njihen me kompaninë, të shikojnë nga afër fabrikën, teknologjinë moderne, proçeset e prodhimit, laboratorin dhe stafin e specializuar.

Trajnimet zhvillohen nga specialistë shqiptarë dhe të huaj, ku pjesëmarrësve u shpjegohen karakteristikat e produkteve dhe mënyra e aplikimit. Gjithashtu ata njihen me produktet e reja si dhe merren në konsideratë idetë dhe komentet e tyre në lidhje me prodhimin e produktevete që mungojnë në treg.

Në fund të trajnimit, të gjithë pjesëmarrësit pajisen me çertifikatë pjesëmarrje e cila vërteton njohuritë e tyre.

Nëse doni të merrni pjesë në trajnimet që në organizojmë, jeni të mirëpritur!